KONTAKT

Centrala/produkcja:

NIKO Damian Osowicki
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 77
NIP: 958 – 088 – 31 - 55

e-mail: biuro@nikoreklamy.pl

Dział Obsługi Klienta:
Magdalena Gaffke - 530 657 272

Technologie - 504 905 315
Finanse - 606 138 496


Dział Obsługi Klienta - wyceny
oddział Warszawa:


Aleksandra Głowacka - kierownik
ds. kluczowych Klientów

tel.: 793 103 199
e-mail: glowacka@nikoreklamy.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Nazwa

e-mail

Temat

Wiadomość

* Wyrażam zgodę NIKO Damian Osowicki z siedzibą w Rumii, ul. Grunwaldzka 77, 84-230Rumia, na przetwarzanie moich danych osobowych:
imię i nazwisko oraz adres e-mail, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w celu otrzymania informacji w związku
z wysłaniem zapytania przy wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz dalszej korespondencji z tym związanej.

Przyjmuję do wiadomości, że:
a. administratorem moich danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest NIKO Damian Osowicki z siedzibą w Rumii, ul. Grunwaldzka
77, 84-230 Rumia (dalej: „Administrator”); b. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

c. podanie przeze mnie danych osobowych w postaci adresu email jest warunkiem koniecznym do udzielenia mi odpowiedzi na przesłane
przeze mnie zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego. Niepodanie tych danych, bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie wyrażone
przed otrzymaniem odpowiedzi, skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi;

d. przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do realizacji ww. celu;

e. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie moich danych
osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

f. dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

g. przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz kontakt z Administratorem następuje przez przesłanie wiadomości
na adres e-mail: iod@nikoreklamy.pl;

h. w oparciu o moje dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO;

i. Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (rozumianych
jako państwa znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych, wyrażam także zgodę
na otrzymywanie korespondencji informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od NIKO Damian Osowicki z siedzibą w Rumii,
ul. Grunwaldzka 77, 84-230 Rumia, drogą elektroniczną na mój adres e-mail, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1030. ze zm.).

WYŚLIJ